Pracownia Otwierania Kultury Menu

Warsztaty

Pracownię Otwierania Kultury
prowadzi Centrum Cyfrowe

Transformacja cyfrowa w instytucjach kultury

Rozwój technologii sprawił, że instytucje kultury coraz silniej starają się wykorzystywać potencjał cyfrowych narzędzi w swojej ofercie edukacyjnej oraz w budowaniu relacji z publicznością. Jednocześnie, aby efektywnie wykorzystywać innowacyjne metody i narzędzia, konieczne jest wykształcenie wewnątrz instytucji wielu nowych kompetencji, w tym: badania i rozumienia potrzeb odbiorców (również osób o szczególnych potrzebach, wykluczonych ze względu na niepełnosprawność lub ubóstwo), korzystania z nowych technologii w sposób efektywny, rozsądnego gospodarowania finansami publicznymi, współpracy z sektorem IT przy tworzeniu własnych narzędzi wspierających edukację i animację, znajomości i przestrzegania standardów dostępności oraz umiejętności analizy danych pozwalających ewaluować jakość i skuteczność tych narzędzi. Programy studiów uniwersyteckich i oferta rozwoju zawodowego dla kadr kultury nie odpowiada w pełni na wymagania stojące przed pracownikami nowoczesnych instytucji kultury w tym zakresie, co przekłada się na jakość oferty edukacyjnej i kulturalnej. Wypełnienie tej luki jest głównym celem naszych działań w ramach programu Transformacja cyfrowa w instytucjach kultury.

Program i metodologia pracy powstała w oparciu o badania, konsultacje z instytucjami kultury oraz doświadczenie w pracy na ich rzecz. Od lat wspierając polskie instytucje kultury, nie tylko zdążyliśmy dobrze poznać ich potrzeby i stojące przed nimi wyzwania, ale także przyjrzeć się ich kulturze pracy. Refleksje z badań i własnych doświadczeń stanowią podstawę opracowanego przez nas, bezpłatnego, otwartego programu.

 

Punktem wyjścia dla projektu są:

– wyniki badań sektora kultury i digitalizacji przeprowadzonych przez Centrum Cyfrowe, badania publiczności prowadzone przez liczne podmioty w Polsce i zagranicą,

– diagnozy dotyczące jakości wykorzystywania technologii w kulturze, min. badanie przeprowadzone przez Alicję de Rosset i Katarzynę Zielonkę(NIMOZ), badanie czynników sukcesu polskich aplikacji i gier mobilnychdotyczących m.in. kultury i sztuki przeprowadzone przez Fundację Culture Shock,

– doświadczenie w pracy nastawionej na potrzeby osób o utrudnionym dostępie do kultury – niepełnosprawnych, seniorów, osób wykluczonych, dzięki współpracy ze specjalistami od dostępności i wdrażaniu standardów dostępności, realizacji projektów adresowanych do osób o ograniczonym dostępie do kultury,

– doświadczenie zgromadzone w czasie realizacji programu edukacyjnego Pracownia Otwierania Kultury.


Jak pracujemy?

Pracownia to przestrzeń laboratoryjna wspierająca publiczną misję instytucji kultury poprzez przybliżanie otwartych cyfrowych zasobów dziedzictwa ich odbiorcom. Pracownia służy dzieleniu się wiedzą, budowaniu kompetencji i tworzeniu narzędzi. Pracownia gromadzi przedstawicieli instytucji kultury, badaczy społecznych, projektantów, programistów i użytkowników, by wspólnie wypracowali innowacyjne i efektywne sposoby dzielenia się cyfrowymi zasobami kultury.

Zobacz infografiki wyjaśniające, jak pracujemy:


Cykl warsztatowy

 

Pierwszy warsztat z cyklu stanowi wprowadzenie do pozostałych trzech.


Poszerzone pole kultury: innowacje, trendy, prognozy (2018)

Dwudniowy warsztat obejmujący przegląd najważniejszych trendów na styku kultury, edukacji i technologii, połączony z wyjaśnieniem specyfiki, sposobu działania i procesu tworzenia określonych narzędzi i ich utrzymania. Warsztat zakłada nie tylko dostarczenie pracownikom kultury możliwie jak najwięcej inspiracji w zakresie innowacji dla kultury i edukacji, ale także języka i kompetencji do oceny przydatności konkretnych rozwiązań w ich własnej instytucji. Warsztat połączony z praktycznym testowaniem i ewaluacją różnych rodzajów narzędzi, przeglądem inspirujących projektów z Polski i świata.

Warsztat odbył się w dniach 10-11 grudnia 2018 w Warszawie w American Center Warsaw.


Katalog dobrych praktyk

Po każdym warsztacie publikujemy katalog dobrych praktyk powiązanych z tematem, którego dotyczyło spotkanie.

POSZERZONE POLE KULTURY | katalog dobrych praktyk


Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pracownię Otwierania Kultury
prowadzi Centrum Cyfrowe