Pracownia Otwierania Kultury Menu

Warsztaty

Pracownię Otwierania Kultury
prowadzi Centrum Cyfrowe

Transformacja cyfrowa w instytucjach kultury

Rozwój technologii sprawił, że instytucje kultury coraz silniej starają się wykorzystywać potencjał cyfrowych narzędzi w swojej ofercie edukacyjnej oraz w budowaniu relacji z publicznością. Jednocześnie, aby efektywnie wykorzystywać innowacyjne metody i narzędzia, konieczne jest wykształcenie wewnątrz instytucji wielu nowych kompetencji, w tym: badania i rozumienia potrzeb odbiorców (również osób o szczególnych potrzebach, wykluczonych ze względu na niepełnosprawność lub ubóstwo), korzystania z nowych technologii w sposób efektywny, rozsądnego gospodarowania finansami publicznymi, współpracy z sektorem IT przy tworzeniu własnych narzędzi wspierających edukację i animację, znajomości i przestrzegania standardów dostępności oraz umiejętności analizy danych pozwalających ewaluować jakość i skuteczność tych narzędzi. Programy studiów uniwersyteckich i oferta rozwoju zawodowego dla kadr kultury nie odpowiada w pełni na wymagania stojące przed pracownikami nowoczesnych instytucji kultury w tym zakresie, co przekłada się na jakość oferty edukacyjnej i kulturalnej. Wypełnienie tej luki jest głównym celem naszych działań w ramach programu Transformacja cyfrowa w instytucjach kultury.

Program i metodologia pracy powstała w oparciu o badania, konsultacje z instytucjami kultury oraz doświadczenie w pracy na ich rzecz. Od lat wspierając polskie instytucje kultury, nie tylko zdążyliśmy dobrze poznać ich potrzeby i stojące przed nimi wyzwania, ale także przyjrzeć się ich kulturze pracy. Refleksje z badań i własnych doświadczeń stanowią podstawę opracowanego przez nas, bezpłatnego, otwartego programu.

Punktem wyjścia dla projektu są:

– wyniki badań sektora kultury i digitalizacji przeprowadzonych przez Centrum Cyfrowe, badania publiczności prowadzone przez liczne podmioty w Polsce i zagranicą,

– diagnozy dotyczące jakości wykorzystywania technologii w kulturze, min. badanie przeprowadzone przez Alicję de Rosset i Katarzynę Zielonkę (NIMOZ), badanie czynników sukcesu polskich aplikacji i gier mobilnych dotyczących m.in. kultury i sztuki przeprowadzone przez Fundację Culture Shock,

– doświadczenie w pracy nastawionej na potrzeby osób o utrudnionym dostępie do kultury – niepełnosprawnych, seniorów, osób wykluczonych, dzięki współpracy ze specjalistami od dostępności i wdrażaniu standardów dostępności, realizacji projektów adresowanych do osób o ograniczonym dostępie do kultury,

– doświadczenie zgromadzone w czasie realizacji programu edukacyjnego Pracownia Otwierania Kultury – zobacz nasze PORTFOLIO


Jak pracujemy?

Pracownia to przestrzeń laboratoryjna wspierająca publiczną misję instytucji kultury poprzez przybliżanie otwartych cyfrowych zasobów dziedzictwa ich odbiorcom. Pracownia służy dzieleniu się wiedzą, budowaniu kompetencji i tworzeniu narzędzi. Pracownia gromadzi przedstawicieli instytucji kultury, badaczy społecznych, projektantów, programistów i użytkowników, by wspólnie wypracowali innowacyjne i efektywne sposoby dzielenia się cyfrowymi zasobami kultury.

Zobacz infografiki wyjaśniające, jak pracujemy:


Cykl warsztatowy


Poszerzone pole kultury: innowacje, trendy, prognozy (2018)

Dwudniowy warsztat obejmujący przegląd najważniejszych trendów na styku kultury, edukacji i technologii, połączony z wyjaśnieniem specyfiki, sposobu działania i procesu tworzenia określonych narzędzi i ich utrzymania. Warsztat zakłada nie tylko dostarczenie pracownikom kultury możliwie jak najwięcej inspiracji w zakresie innowacji dla kultury i edukacji, ale także języka i kompetencji do oceny przydatności konkretnych rozwiązań w ich własnej instytucji. Warsztat połączony z praktycznym testowaniem i ewaluacją różnych rodzajów narzędzi, przeglądem inspirujących projektów z Polski i świata.

Warsztat odbył się w dniach 10-11 grudnia 2018 w Warszawie w American Center Warsaw.


User-centered design w instytucjach kultury. Jak projektować z myślą o użytkownikach?

Praktyczny dwudniowy warsztat zaznajamiający uczestników z zasadami i założeniami projektowania zorientowanego na użytkownika. Warsztat ma za zadanie wyposażenie uczestników w konkretną wiedzę, metody i narzędzia pracy, które następnie będą oni mogli stosować w codziennej pracy, nie tylko tworząc projekty cyfrowe, ale także inne działania edukacyjne i animacyjne, ale także ofertę adresowaną do publiczności. Umożliwi on uczestnikom sprawną pracę z narzędziami wykorzystywanymi w procesie kreatywnym będącym częścią procesu tworzenia projektów cyfrowych, wprowadzi w efektywne sposoby wykorzystywania danych i badań oraz testów z użytkownikami, a także zasady pracy w oparciu o małe iteracje i prowadzenie ciągłej ewaluacji działań z zaangażowaniem reprezentantów grup docelowych.

Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się metod pracy służących do projektowania narzędzi i usług z myślą o potrzebach użytkownika, w tym Design Thinking i User Centered Design. Podczas warsztatu zapoznają się z takimi narzędziami, jak persony, mapy empatii i impact-effort matrix, które pomagają w definiowaniu grup docelowych, tworzeniu ich charakterystyk i określaniu ich potrzeb, a także definiowaniu barier i ograniczeń, jakie mogą utrudnić im korzystanie z proponowanych rozwiązań.

Będą także uczyli się korzystać z danych na temat różnych grup odbiorców oraz gromadzić własne dane i je interpretować. Poznają także założenia projektowania doświadczenia użytkowników (UX) i właściwe temu procesowi narzędzia – tworzenie makiet, prototypów, testowanie.

Warsztat odbędzie się w dniach 14-15 marca 2019.

Rekrutacja na warsztaty jest dostępna TUTAJ i będzie otwarta do 6 marca.


Tworzenie narzędzi cyfrowych. Jak przygotować proces kreatywny i wdrożenie?

Dwudniowy warsztat przygotowujący do prowadzenia we własnej instytucji pracy nad tworzeniem koncepcji narzędzi cyfrowych dla edukacji, animacji i angażowania odbiorców w interakcję z zasobami instytucji. Warsztat wyposaży uczestników w konkretną metodologię pracy kreatywnej oraz podstawowe kompetencje niezbędne do tego, by wypracowany pomysł i koncepcję merytoryczną przełożyć na komunikat dla zleceniobiorcy lub programisty (tworzenie makiet, tworzenie user-stories, tworzenie specyfikacji przygotowanej pod pracę wg. metodyki agile) oraz umieć być partnerem w dalszej części prac nad wdrożeniem narzędzi.

Warsztat odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia 2019.

Rekrutacja na warsztaty dostępna TUTAJ. Na zgłoszenia czekamy do 12 kwietnia.


Jak stworzyć ciekawą narrację cyfrową i sprawić, żeby nasze narzędzie cyfrowe miało długie życie?

Dwudniowy praktyczny warsztat obejmujący zagadnienia związane z digital storytellingiem – tworzeniem cyfrowych narracji na bazie zasobów dziedzictwa, a następnie promocją tych narzędzi, ich ewaluacją i podtrzymywaniem zaangażowania użytkowników. Warsztat ma za zadanie udzielić odpowiedzi na pytania: jak stworzyć angażującą i wartościową opowieść na bazie cyfrowych zasobów? W jaki sposób rozwijać i aktualizować posiadane narzędzia cyfrowe? Jak ewaluować ich działanie i racjonalnie gospodarować środkami na ich rozwój? Jak analizować i interpretować dostarczane przez nie dane statystyczne? Jak postępować z danymi gromadzonymi przez instytucję?

Warsztat odbędzie się w dniach 6-7 czerwca. Rekrutacja na warsztaty jest dostępna TUTAJ i będzie otwarta do 28 maja.


Katalog dobrych praktyk

Po każdym warsztacie publikujemy katalog dobrych praktyk powiązanych z tematem, którego dotyczyło spotkanie.

Poszerzone pole kultury | katalog dobrych praktyk

User-centered design w instytucjach kultury | katalog dobrych praktyk


Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pracownię Otwierania Kultury
prowadzi Centrum Cyfrowe