Pracownia Otwierania Kultury jest częścią Fundacji Centrum Cyfrowe

Jak warszawiacy i warszawianki uczestniczą online w kulturze?

Przeczytaj naszą publikacje

Internet jest często przedstawiany jako wirtualny byt, który sprawia, że ludzie nie odwiedzają instytucji kultury, nie korzystają z ich oferty. Badania uczestnictwa w kulturze, w tym to przeprowadzone w 2017 roku w Warszawie, pokazują jednak, że osoby uczestniczące online w kulturze niemal bez wyjątku korzystają z niej również offline. Odwiedzają instytucje kultury, chodzą na wystawy i koncerty.

Oznacza to, że instytucje kultury mogą szukać w internecie swojej pub-liczności. Wymaga to uznania, że uczestniczenie w kulturze jest możliwe zarówno offline, jak i online. Wykorzystanie takiego podejścia pozwoliłoby instytucjom kultury na rozszerzenie swojej oferty i rodzajów doświadczeń, które zapewniają swoim odbiorcom.

Wyniki omawianych przez nas badań wskazują również, że zdecydowana większość badanych ma wystarczające kompetencje cyfrowe, aby uczestniczyć online w kulturze. Zarazem oferta online mogłaby tworzyć ważne pole do integracji osób wykluczonych cyfrowo, o ile towarzyszyłyby jej działania służące wyposażaniu tej grupy w odpowiednie umiejętności. Oferta online może również przyczyniać się do niwelowania przez instytucje kultury innych czynników zwiększających ryzyko wykluczenia. Do takich czynników należą trudności z przemieszczaniem się i bariera finansowa. Rola instytucji kultury w niwelowaniu tego zjawiska z pewnością jest istotna.

Instytucje kultury nie pozostają w tych nowych dla siebie obszarach same. Wśród warszawskich, innych polskich oraz zagranicznych instytucji wiele rozpoczęło już transformację cyfrową. Dzielą się też informacjami o różnorodnych korzyściach, które płyną dla nich z tej zmiany. Instytucje kultury funkcjonują w ekosystemie, który wspiera transformację cyfrową – zarówno ze strony odbiorców, którzy już są aktywni w internecie, w tym uczestniczą online w kulturze, jak i ze strony grantodawców, którzy wspierają tę zmianę finansowo.

Artykuł „Jak warszawiacy i warszawianki uczestniczą online w kulturze?” autorstwa Ewy Majdeckiej i Alka Tarkowskiego jest dostępny w publikacji „Relacje i różnice. Uczestnictwo warszawiaków i warszawianek w kulturze” na stronach 78-90.