Pracownia Otwierania Kultury Menu

Transformator

Pracownię Otwierania Kultury
prowadzi Centrum Cyfrowe

Transformacja cyfrowa w instytucjach kultury

Rozwój technologii sprawił, że instytucje kultury coraz silniej starają się wykorzystywać potencjał cyfrowych narzędzi w swojej ofercie edukacyjnej oraz w budowaniu relacji z publicznością. Jednocześnie, aby efektywnie wykorzystywać innowacyjne metody i narzędzia, konieczne jest wykształcenie wewnątrz instytucji wielu nowych kompetencji, w tym: badania i rozumienia potrzeb odbiorców (również osób o szczególnych potrzebach, wykluczonych ze względu na niepełnosprawność lub ubóstwo), korzystania z nowych technologii w sposób efektywny, rozsądnego gospodarowania finansami publicznymi, współpracy z sektorem IT przy tworzeniu własnych narzędzi wspierających edukację i animację, znajomości i przestrzegania standardów dostępności oraz umiejętności analizy danych pozwalających ewaluować jakość i skuteczność tych narzędzi. Programy studiów uniwersyteckich i oferta rozwoju zawodowego dla kadr kultury nie odpowiada w pełni na wymagania stojące przed pracownikami nowoczesnych instytucji kultury w tym zakresie, co przekłada się na jakość oferty edukacyjnej i kulturalnej. Wypełnienie tej luki jest głównym celem naszych działań w ramach programu Transformacja cyfrowa w instytucjach kultury, na który złożył się cykl warsztatowy, katalogi dobrych praktyk oraz kurs online.

Program i metodologia pracy powstała w oparciu o badania, konsultacje z instytucjami kultury oraz doświadczenie w pracy na ich rzecz. Od lat wspierając polskie instytucje kultury, nie tylko zdążyliśmy dobrze poznać ich potrzeby i stojące przed nimi wyzwania, ale także przyjrzeć się ich kulturze pracy. Refleksje z badań i własnych doświadczeń stanowią podstawę opracowanego przez nas, bezpłatnego, otwartego programu.

Do współpracy zaprosiliśmy także – współdziałającą z nami od początków Pracowni – agencję Superskrypt, która ma bogate doświadczenie w realizowaniu projektów dla instytucji kultury. Ich doświadczenie bycia “po tej drugiej stronie” procesów dziejących się w instytucjach było dla nas bardzo cenne i pozwoliło nam wypracować Transformator kultury – bazę wiedzy dla instytucji będących w fazie transformacji cyfrowej, chcących świadomie, mądrze i w sposób zrównoważony realizować projekty cyfrowe.


Punktem wyjścia dla projektu są:

– wyniki badań sektora kultury i digitalizacji przeprowadzonych przez Centrum Cyfrowe, badania publiczności prowadzone przez liczne podmioty w Polsce i zagranicą,

– diagnozy dotyczące jakości wykorzystywania technologii w kulturze, min. badanie przeprowadzone przez Alicję de Rosset i Katarzynę Zielonkę (NIMOZ), badanie czynników sukcesu polskich aplikacji i gier mobilnych dotyczących m.in. kultury i sztuki przeprowadzone przez Fundację Culture Shock,

– doświadczenie w pracy nastawionej na potrzeby osób o utrudnionym dostępie do kultury – niepełnosprawnych, seniorów, osób wykluczonych, dzięki współpracy ze specjalistami od dostępności i wdrażaniu standardów dostępności, realizacji projektów adresowanych do osób o ograniczonym dostępie do kultury,

– doświadczenie agencji Superskrypt w realizowaniu projektów cyfrowych dla instytucji kultury.


Jak pracujemy?


Pracownia to przestrzeń laboratoryjna wspierająca publiczną misję instytucji kultury poprzez przybliżanie otwartych cyfrowych zasobów dziedzictwa ich odbiorcom. Pracownia służy dzieleniu się wiedzą, budowaniu kompetencji i tworzeniu narzędzi. Pracownia gromadzi przedstawicieli instytucji kultury, badaczy społecznych, projektantów, programistów i użytkowników, by wspólnie wypracowali innowacyjne i efektywne sposoby dzielenia się cyfrowymi zasobami kultury.

Zobacz infografiki wyjaśniające, jak pracujemy:


Kurs online


Nie mogliście osobiście uczestniczyć w naszym cyklu warsztatowym? To nie jest przeszkoda, żeby skorzystać z wiedzy, którą przekazywaliśmy uczestnikom na warsztatach. Poniżej znajduje się archiwum cyklu warsztatowego, wraz z wpisami zawierającymi katalogi dobrych praktyk do każdego z tematów.

Przede wszystkim jednak, zachęcamy do skorzystania z KURSU ONLINE, który stworzyliśmy na podstawie tego cyklu! Pozwala on przejść przez kolejne kroki i tematy w dowolnej kolejności i tempie – w zależności od potrzeb użytkowników i ich aktualnych zainteresowań.

SKORZYSTAJ Z KURSU ☚


Katalogi dobrych praktyk


Po każdym warsztatu z  publikujemy katalog dobrych praktyk powiązanych z tematem, którego dotyczyło spotkanie.

Poszerzone pole kultury | katalog dobrych praktyk

User-centered design w instytucjach kultury | katalog dobrych praktyk

Tworzenie narzędzi cyfrowych. Jak przygotować proces kreatywny i wdrożenie? | katalog dobrych praktyk

Jak stworzyć ciekawą narrację cyfrową? | katalog dobrych praktyk

Jak sprawić, żeby nasze narzędzie cyfrowe miało długie życie? | katalog dobrych praktyk 


Cykl warsztatowy | archiwum


Poszerzone pole kultury: innowacje, trendy, prognozy (2018)

Dwudniowy warsztat obejmujący przegląd najważniejszych trendów na styku kultury, edukacji i technologii, połączony z wyjaśnieniem specyfiki, sposobu działania i procesu tworzenia określonych narzędzi i ich utrzymania. Warsztat zakłada nie tylko dostarczenie pracownikom kultury możliwie jak najwięcej inspiracji w zakresie innowacji dla kultury i edukacji, ale także języka i kompetencji do oceny przydatności konkretnych rozwiązań w ich własnej instytucji. Warsztat połączony z praktycznym testowaniem i ewaluacją różnych rodzajów narzędzi, przeglądem inspirujących projektów z Polski i świata.

Warsztat odbył się w dniach 10-11 grudnia 2018 w Warszawie.


User-centered design w instytucjach kultury. Jak projektować z myślą o użytkownikach?

Praktyczny dwudniowy warsztat zaznajamiający uczestników z zasadami i założeniami projektowania zorientowanego na użytkownika. Warsztat ma za zadanie wyposażenie uczestników w konkretną wiedzę, metody i narzędzia pracy, które następnie będą oni mogli stosować w codziennej pracy, nie tylko tworząc projekty cyfrowe, ale także inne działania edukacyjne i animacyjne, ale także ofertę adresowaną do publiczności. Umożliwi on uczestnikom sprawną pracę z narzędziami wykorzystywanymi w procesie kreatywnym będącym częścią procesu tworzenia projektów cyfrowych, wprowadzi w efektywne sposoby wykorzystywania danych i badań oraz testów z użytkownikami, a także zasady pracy w oparciu o małe iteracje i prowadzenie ciągłej ewaluacji działań z zaangażowaniem reprezentantów grup docelowych.

Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się metod pracy służących do projektowania narzędzi i usług z myślą o potrzebach użytkownika, w tym Design Thinking i User Centered Design. Podczas warsztatu zapoznają się z takimi narzędziami, jak persony, mapy empatii i impact-effort matrix, które pomagają w definiowaniu grup docelowych, tworzeniu ich charakterystyk i określaniu ich potrzeb, a także definiowaniu barier i ograniczeń, jakie mogą utrudnić im korzystanie z proponowanych rozwiązań.

Będą także uczyli się korzystać z danych na temat różnych grup odbiorców oraz gromadzić własne dane i je interpretować. Poznają także założenia projektowania doświadczenia użytkowników (UX) i właściwe temu procesowi narzędzia – tworzenie makiet, prototypów, testowanie.

Warsztat odbył się w dniach 14-15 marca 2019 w Warszawie.


Tworzenie narzędzi cyfrowych. Jak przygotować proces kreatywny i wdrożenie?

Dwudniowy warsztat przygotowujący do prowadzenia we własnej instytucji pracy nad tworzeniem koncepcji narzędzi cyfrowych dla edukacji, animacji i angażowania odbiorców w interakcję z zasobami instytucji. Warsztat wyposaży uczestników w konkretną metodologię pracy kreatywnej oraz podstawowe kompetencje niezbędne do tego, by wypracowany pomysł i koncepcję merytoryczną przełożyć na komunikat dla zleceniobiorcy lub programisty (tworzenie makiet, tworzenie user-stories, tworzenie specyfikacji przygotowanej pod pracę wg. metodyki agile) oraz umieć być partnerem w dalszej części prac nad wdrożeniem narzędzi.

Warsztat odbył się w dniach 25-26 kwietnia 2019 w Warszawie.


Jak stworzyć ciekawą narrację cyfrową i sprawić, żeby nasze narzędzie cyfrowe miało długie życie?

Dwudniowy praktyczny warsztat obejmujący zagadnienia związane z digital storytellingiem – tworzeniem cyfrowych narracji na bazie zasobów dziedzictwa, a następnie promocją tych narzędzi, ich ewaluacją i podtrzymywaniem zaangażowania użytkowników. Warsztat ma za zadanie udzielić odpowiedzi na pytania: jak stworzyć angażującą i wartościową opowieść na bazie cyfrowych zasobów? W jaki sposób rozwijać i aktualizować posiadane narzędzia cyfrowe? Jak ewaluować ich działanie i racjonalnie gospodarować środkami na ich rozwój? Jak analizować i interpretować dostarczane przez nie dane statystyczne? Jak postępować z danymi gromadzonymi przez instytucję?

Warsztat odbył się w dniach 6-7 czerwca w Warszawie


Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pracownię Otwierania Kultury
prowadzi Centrum Cyfrowe